PAN IV Bioinženýrství

PAN IV je rozděleno na dvě nezávislé, ale úzce spolupracující laboratoře, kdy pracovníci obou laboratoří vzájemně sdílejí své poznatky. Jsme týmem s multidisciplinárním zaměřením disponujícím znalostmi z biologie, mikrobiologie, biochemie, biotechnologie, bioinženýrství, ale i medicíny či materiálového inženýrství.

Naše pracoviště biomedicínského inženýrství tedy kombinuje poznatky technického a materiálového výzkumu se znalostmi z medicíny a molekulární biologie ke splnění novodobých lékařských potřeb.

Naším cílem je vývoj biokompatibilních systémů integrujících biologické složky s nanovlákennými substráty jako nosiči.

Náš výzkumný tým využívá unikátní možnosti úzké spolupráce s pracovištěm, kde k samotnému zvlákňování syntetických polymerů dochází, čímž se navrhování vhodného nosiče pro naše systémy stává mnohem efektivnějším.

Laboratoř biochemických funkcionalizací

Aktivity pracoviště jsou zaměřeny na imobilizaci antiseptik, enzymů a antibiotik na nanovlákenný substrát.

Vyvíjíme materiály pro aplikaci v oblasti hojení ran a léčby popálenin.
V současné době se v tomto směru soustředíme především na přírodní antiseptika a proteolytické enzymy.

Mezi hlavní výhody antimikrobiálního krytí s využitím přírodních antiseptik patří neselektivní působení přímo v ráně a pouze velmi vzácný vznik rezistence (ve srovnání s antibiotiky) s efektem širokospektrálního účinku (bakterie, spóry, houby, některé viry) a možností využití méně invazivních metod léčby než chirurgických.

V oblasti imobilizace enzymů se soustředíme především na tzv. enzymatický "debridement", který využívá proteolytické enzymy k odstranění nekrotické tkáně z rány, kdy se tyto enzymy zároveň podílejí na regulačních mechanismech hojení.

Kontakt:
Mgr. Jana Rotková, Ph.D.

Laboratoř tkáňového inženýrství

Cílem tkáňového inženýrství je příprava biologicky ekvivalentních náhrad tkání, příp. částí orgánů. Při konstrukci tzv. nosiče vychází tkáňové inženýrství z poznatků nanotechnologie a při kolonizaci tohoto nosiče požadovanou populací buněk z poznatků buněčné a molekulární biologie a tkáňové fyziologie. S těmito činnostmi souvisí:

  • testování cytotoxicity
  • testování genotoxicity
  • testování biologické kompatibility
  • ověřování nanomateriálů s uplatněním v biomedicínských aplikacích
  • Proces buněčné terapie lze zjednodušeně popsat v těchto krocích: izolace buněk pacienta či dárce - kultivace buněk in vitro -
    kultivace buněk na nosiči - aplikace upraveného nosiče s buňkami pacientovi.

Kontakt:
Mgr. Zdeňka Syrová, Ph.D.

Obě dvě výše uvedené laboratoře úzce spolpracují nejen v rámci PAN IV a s ostatními pracovišti oddělení iNTEC, ale i s dalšími pracovišti Technické univerzity v Liberci, zejména pak s Laboratoří antimikrobiálních studií Ústavu nanotechnologií a aplikované informatiky FM, která provádí

  • testování antimikrobiálních vlastností vyvíjených nanomateriálů
  • testování bakteriální filtrační efektivity.

Kontakt:
Ing. Daniela Lubasová, Ph.D.